Cultuurprofielschool

Het Eligant is een Cultuurprofielschool met een uitgebreid aanbod in kunst en cultuur. Ons cultuureducatieprogramma is zo ingericht dat alle leerlingen bekend raken met de kunstdisciplines theater, muziek en beeldende kunst, en daarin zelf accenten kunnen leggen ter verbreding en verdieping.

In de praktijk betekent dit voor de onderbouw dat alle leerlingen een aantal basismodules volgen voor theater, muziek en beeldende kunst. Daarnaast volgen leerlingen een aantal keuzemodules, waarbij ze uit een rijk aanbod jaarlijks minstens vijf modules kiezen. Hierin zijn vakspecifieke modules opgenomen, maar ook vakoverstijgende (zoals bijvoorbeeld een mini-locatie-voorstelling), en samenwerkingen tussen een kunstvak en een niet-kunstvak. Leerlingen kunnen ook deelnemen aan stermodules. Deze worden buiten de reguliere onderwijstijd gegeven, en zijn bedoeld als extra talentontwikkeling.

Leerlingen kunnen op het Eligant eindexamen doen in theater, muziek en beeldende kunst, waarbij Kunst Algemeen geldt als theoretische component. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om in twee kunstvakken examen te doen. Leerjaar 3 vormt een schakel tussen boven- en onderbouw; leerlingen maken hier al kennis met invalshoeken die in de bovenbouw verdere uitwerking krijgen, en krijgen een voorproefje van Kunst Algemeen. Dit helpt leerlingen bij de keuze om al dan niet examen te gaan doen in (een van de) kunstvakken. Vanaf leerjaar 4 is het programma bij theater, muziek en beeldend gericht op verdieping en het ontwikkelen van eigenheid.

Op het Eligant vindt beleven van cultuur ook buiten de modules en lesprogramma’s plaats. Zo organiseert de kunstsectie elk jaar een kunstenfestival: een week waarin leerlingen zelf een programma samenstellen op basis van een groot aanbod aan culturele workshops, excursies en voorstellingen. Leerlingen uit verschillende afdelingen en leerjaren nemen zo samen deel aan cultuur. Voor CKV-leerlingen maakt het kunstenfestival deel uit van het lesprogramma.

Bij het kunstenfestival werken we samen met verschillende kunstorganisaties, waaronder Kleinkunstig.

Twee keer per jaar organiseren we een open podium waarbij leerlingen hun talenten kunnen laten zien. Theater, muziek, goochelen, jongleren, allerlei disciplines komen voorbij.

Als ik de leerlingen bij de voorstelling ‘Speel mee’ zie spelen voor een volle zaal, dan ben ik zo onwijs trots! Ze stijgen boven zichzelf uit en brengen iets moois samen, echt als groep. Ze stralen, hun talent komt tot uiting en ze genieten van elk moment. Voor mij als docent/regisseur is dit de kers op de taart in het cultuuronderwijs bij ons op school.

Nikita Nieuwkerk

docent theater

Je wordt gezien

Je kunt het

Je kiest je eigen leerroute

Verbreden en verdiepen

Onze visie op cultuureducatie bouwt voort op bovenstaande pijlers van het Eligant. Ons onderwijsaanbod biedt de mogelijkheid tot brede oriëntatie en uitdagende verdieping, waarin leerlingen hun eigen route kiezen. Zo worden zij gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.

Daarnaast is ons cultuuronderwijs gericht op het bevorderen van vaardigheden die leerlingen helpen om, na het behalen van hun diploma, met vertrouwen hun weg te vervolgen op het hbo of de universiteit. Zo is lesinhoud en didactiek gericht op het ontwikkelen van:

• creatief denken en handelen
• sociale en culturele vaardigheden
• kritisch denken

De lesinhoud binnen de kunstvakken is afgestemd op de ontwikkeling op het gebied van persoonsvorming die leerlingen tijdens hun schooltijd doormaken. Zo zijn er in leerjaar 1 thema’s als ‘ik word gezien’ en ‘ik zie de ander,’ en in leerjaar 3 en 4 ‘kunst, activisme en engagement’ en ‘kunst en technologie.’ Hierdoor nodigt de lesinhoud de leerlingen gedurende hun ontwikkeling naar volwassenheid uit om uiting te geven aan hun leef- en gedachtewereld.

De verankering van het cultuurprofiel van onze school blijkt verder uit de inzet van het digitaal portfolio, waar elke leerling over beschikt. Hierin leggen zij al hun persoonlijke belevingen en producten over kunst en cultuur vast, en kunnen docenten hun persoonlijke ervaringen met kunst en cultuur te volgen.

We hebben een doorlopende leerlijn Kunst en Cultuur, die zichtbaar is in de diverse vakgebieden en vakoverstijgende modules. Zo is er creatieve uitwisseling met ons Technasium, maakt theater- en museumbezoek onderdeel uit van ons programma in het kunstprofiel en hebben we geregeld workshops en lezingen. We werken hierbij samen met externe partners, waaronder ArtEZ Arnhem. Daarnaast betrekken we leerlingen actief bij verschillende kunstprojecten zoals het maken van videobeelden bij voorlichtingen en webinars in de school.